п'ятниця, 19 липень 2024, 14:24
Надзвичайні події

Шепетівська листоноша обібрала пенсіонера на 2,5 тисячі гривень

Шепетівська листоноша обібрала пенсіонера на 2,5 тисячі гривень

Жителька Шепетівського району, пе­ре­бу­ва­ючи на по­са­ді лис­то­но­ші, як ма­те­рі­аль­но-від­по­ві­даль­на осо­ба від­по­від­но до До­го­во­ру про пов­ну ін­ди­ві­ду­аль­ну ма­те­рі­аль­ну від­по­ві­даль­ність, зо­бов’яза­на була от­ри­му­ва­ти та дос­тавля­ти вві­ре­ні їй гро­шо­ві кош­ти ад­ре­са­там, за­без­пе­чу­ва­ти схо­рон­ність цих кош­тів та май­на, а та­кож за­без­пе­чу­ва­ти дос­то­вір­ність звіт­них да­них, ві­до­мос­тей та ін­ших ма­те­рі­алів.

Не зва­жа­ючи на це, листоноша умис­но прив­ласни­ла бюд­жетні кош­ти, приз­на­че­ні на вип­ла­ту суб­си­дії для від­шко­ду­ван­ня вит­рат на прид­бання твер­до­го па­ли­ва та скрап­ле­но­го га­зу.

Досудове слідство з’ясувало, що зна­хо­дя­чись у бу­дин­ку за ад­ре­сою міс­ця сво­го про­жи­ван­ня, ма­ючи із со­бою гро­шо­ві кош­ти в су­мі 2428,65 грн., приз­на­че­ні для дос­тавки вип­ла­ти місцевому пен­сі­оне­ру, прив­ласни­ла їх, а у по­даль­шо­му вит­ра­ти­ла на влас­ні пот­ре­би.

Піс­ля прив­ласнен­ня бюд­жетних кош­тів, з ме­тою при­хо­ван­ня зло­чин­у, влас­но­руч­но здій­сни­ла в гра­фі «Під­пис одер­жу­ва­ча» під­пис, тим са­мим вчи­ни­ла під­роблен­ня офі­цій­но­го до­ку­мен­та, що ви­да­ний під­при­ємс­твом, в яко­му во­на пра­цю­ва­ла та зас­відчи­ла фік­тивний факт от­ри­ман­ня гро­шо­вих кош­тів пен­сі­оне­ром.

19 лип­ня 2017 ро­ку жінка сві­до­мо пе­ре­да­ла на­чаль­ни­ку від­ді­лен­ня пош­то­во­го зв’яз­ку ві­до­мість про вип­ла­ту суб­си­дій та в Кни­зі об­лі­ку пош­то­вих від­прав­лень зро­би­ла від­мітку про про­ве­ден­ня з от­ри­му­ва­чем пов­но­го роз­ра­хун­ку.

Тепер справа розглядатиметься в Ше­пе­тівсь­ко­му місь­крайон­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті, куди і на­дій­шов об­ви­ну­валь­ний акт від­носно листоноші. ЇЇ зви­ну­ва­чу­ють у вчи­нен­ні кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ч. 1 ст. 191 – «Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні» (від 850 грн штрафу до 4 років позбавлення волі), ч. 1 ст. 358, ч. – «Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа» (від 17 000 грн штрафу до 2 років позбавлення волі) 4 ст. 358 – «Використання завідомо підробленого документа» (від 850 грн штрафу до 2 років позбавлення волі) КК Ук­ра­їни – повідомляє прес-служба суду.

Коментарі

Залишити коментар