вівторок, 21 травень 2024, 18:59

Зарплата ваших працівників

Зарплата ваших працівників

Для встановлення справедливої винагороди за працю роботодавці мають право застосовувати підсумковий облік робочого часу найманих працівників. Умови та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу з урахуванням законодавства викладено у Методичних рекомендаціях щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці України від 19 квітня 2006 року № 138.

Статтею 50 Кодексу законів про працю (КЗпП) встановлено нормальну тривалість робочого часу працівників. вона не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас статтею 52 КЗпП для працівників установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

При тому зазначається, що тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні має бути визначена правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації. Власник або уповноважений ним орган можуть регламентувати щоденну роботу також графіками змінності, які погоджують із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Звісно, розпорядок і графік складаються з дотриманням установленої тривалості роботи.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлює роботодавець спільно профспілковим комітетом (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу.

Статтею 13 КЗпП та статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-ХІІ установлено, що режими роботи, тривалість робочого часу відпочинку регулюються колективним договором. Тому зазвичай тривалість робочого тижня — п’ятиденний чи шестиденний, тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні та вихідні на підприємстві визначаються у колективному договорі. Отже, робочий час на підприємствах обліковують тижнями та робочими днями (змінами). При 40-годинному робочому тижні – не більше 7 годин на день, при 36-годинному робочому тижні – 6 годин; при 24-годинному робочому тижні – 4 години.

Пунктом 6 Методичних рекомендацій визначено, що обліковий період (декада, місяць, квартал, півріччя, рік) установлюють у колективному договорі підприємства. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. При підсумованому обліку робочого часу обліковим періодом, зазвичай, є місяць.

Працівникам надають перерву для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин; перерву не включають до робочого часу. Перерву слід надавати, зазвичай, через чотири години після початку роботи (стаття 66 КЗпП). На тих роботах,-де умови чи технологія не дозволяє перервати виробництво, працівникові мусять таки надати можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце харчування встановлює власник або уповноважений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (стаття 66 КЗпП), а за відсутності на підприємстві профспілкової організації це обумовлюють у колективному договорі (стаття 13 КЗпП, стаття 7 Закону про колективні договори).

Як заповнювати табель обліку використання робочого часу?
При роботі змінами облік використання робочого часу працівників ведуть за типовою формою № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затвердженою наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 489 (додаток № 7 — Табель робочого часу).

Табель робочого часу. pdf

Відповідно до цього Наказу форма табеля має рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку робочого часу на підприємстві. У табелі обліку використання робочого часу має відображати фактичну тривалість відпрацьованого робочого часу за кожний робочий день (зміну) за графіком роботи конкретного працівника.

У колонці «Відпрацьовано за місяць днів» слід зазначати кількість робочих днів за тим графіком, за яким розраховують норму робочого часу, що припав на частину місяця (або на повний місяць), фактично відпрацьованого працівником.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього» відображають загальну кількість відпрацьованих годин за табелем.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них ВЧ» відображається кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у вечірній час 18:00 до 22:00), якщо колективним договором передбачено доплату за роботу у вечірній час.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них РН» відображається кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у нічний час 22:00 до 6:00).

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них НУ» відображається кількість надурочних годин (за підсумованим обліком робочого часу – виключно в останньому місяці облікового періоду).

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них РВ» відображається кількість годин, відпрацьованих у вихідні, святкові та неробочі дні.

За відпрацьований найманим працівником місяць на підставі табеля робочого часу складається розрахунково-платіжна відомість (додаток № 8 – Розрахунково-платіжна відомість), «Журнал нарахування та виплати зарплати».

Розрахунково-платiжна вiдомiсть.pdf

Для прикладу: за фактично відпрацьований час найманому працівникові з дотриманням вимоги, що розмір мінімальної погодинної плати не може бути меншим 22,41 грн. 2018 р.), нараховано 2000 гривень заробітної плати (сума змінюється від фактично відпрацьованого часу, год.).

У такому випадку працівник має право на загальну ПСП у 881 грн. (оскільки заробітна плата менша за граничний розмір доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу), за умови подання відповідної заяви роботодавцю.

  1. Рахуємо ПДФО – податок на доходи фізичних осіб: (2000 грн. – 881 грн.) х 18% (ставка ПДФО) = 201,42 грн.
  2. Рахуємо військовий збір: 2000 грн. х 1,5% (ставка військового збору) = 30 грн.
  3. Рахуємо ЄСВ – єдиний соціальний внесок: 3723 грн. х 22% (ставка ЄСВ) = 819,06 грн. Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI, якщо база нарахування ЄСВ менша встановленого розміру мінімальної заробітної плати, то ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, установленого законом на цей місяць, та відповідної ставки ЄСВ.

  4. Утримання – 231,42 грн. (201,42 грн. + 30,0 грн.).
  5. До виплати працівникові — 1768,58 грн. (2000 грн. – 201,42 грн. – 30,0 грн.).

Терміни виплати зарплати
Заробітна плата виплачується пpацівникам регулярно в робочі днi y строки, встановлені колективним договором aбо нормативним актом роботодавця, пoгодженим із виборним органом пeрвинної профспілкової організації чи iншим уповноваженим нa представництво трудовим колективом органом. За відсутності тaких органів – строки виплати зарплатні погоджуються представниками, обраними i упoвноваженими трудовим колективом. Платня проводиться не рідше двох разів нa місяць через проміжок чaсу, що не перeвищує шiстнадцяти календарних днів, тa не пізніше семи днiв після закінчення періоду, зa який здiйснюється виплата.

Якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний, святковий aбо неробочий день, зарплату виплачують нaпередодні.

Розмір заробітної плати зa першу половину місяця, авансу, визнaчається колективним договором aбо нормативним актом роботодавця. Його пoгоджують із виборним органом пeрвинної профспілкової організації чи iншим органом, уповноваженим трудовим колективом нa представництво (a в разі відсутності тaких органів – представниками, oбраними i уповноваженими трудовим колективом). Аванс не може бути меншим оплати зa фактично відпрацьований у першій половині місяця час. Вона розраховується з тарифної ставки (пoсадового окладу) працівника.

Отже, грaничні строки виплати зарплати – нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця, не пізніше 7 чиcла наступного місяця – за другу половину.

Ростислав Семків, президент ОР «Ліга роботодавців» (semkivr@ukr.net)

Коментарі

Залишити коментар